příspěvková organizace Ministerstva kultury

Památník a Muzeum J. A. Komenského v Naardenu

ODKAZ:

Vlastní výstavy Comenius Museum Naarden

Výstavy Muzea Jana Amose Komenského v Comenius Museum Naarden

 

ODKAZ: VLASTNÍ STRÁNKY MUZEA KOMENSKÉHO V NAARDENU

 

Z rozhodnutí vlády České republiky z 21.4. 2004, která se zavázala k financování a péči o Památník byla následně dne 1. 12. 2004 podepsána mezinárodní smlouva mezi Muzeem J.A.Komenského v Uherském Brodě, městem Naarden a nadací Stichting Comenius Naarden, na jejímž základě je naardenské muzeum spolu s Památníkem provozováno. V rámci této spolupráce připravilo uherskobrodské muzeum i stálou expozici Vivat Comenius, která byla slavnostně otevřena 24. května 2006.

 

Komenský byl v Naardenu pohřben 22. listopadu 1670. Jeho hrob však brzy upadl v zapomnění. Až v 19. století, kdy se obnovil zájem o osobu Komenského, je pátráno, kde jsou jeho ostatky uloženy. Roku 1836 navštívil Naarden básník a archeolog Jan Erazim Vocel, avšak po hrobu marně pátral na hřbitově u zdejšího hlavního chrámu sv. Víta.

 

V roce 1872 zahájilo pátrání české učitelstvo. Přihlásil se starý naardenský notář a starosta J. Ph. de Roeper, který zjistil v rejstříku hrobů, že J.A. Komenský byl pohřben v hrobě číslo 8 ve valonském kostelíku. Kostelík, pocházející z druhé poloviny 15. století, byl součástí rozsáhlého kláštera sester třetího řádu sv. Františka a pak v něm byl sirotčinec. Od roku 1652 byl propůjčen francouzským uprchlíkům. Jejich pastor Gottfried Hotton, přítel Komenského, ho vysvětil a jeho následovník J. L. Grouwels zde Komenského pohřbil. Na konci 18. století užívali kostel luteráni a na počátku 19. století byl přidělen sirotčinci a pak vojsku.

 

V průběhu let byl kostelík uvnitř přestavován: byla zde továrna na kalikové plátno, tkalcovna, krejčovská dílna, strážnice a dokonce vojenská věznice. Z původního ušlechtilého gotického slohu zůstaly pouze zbytky oken a přední část kostelíku. Chrám byl rozdělen mezistropem a několika příčkami, aby mohly vzniknout samostatné místnosti.

 

V jubilejním roce 1892 byla v Naardenu postavena mohyla, na níž byl nápis: „Jan Amos Komenský, učitel národů: rodem Moravan, jazykem Čech, povoláním bohoslovec. Vděčné potomstvo.“ Jeho odhalování byli přítomni mnozí Češi a Moravané. Roku 1920 byl poblíž kostelíka postaven pomník Komenského, který je dílem sochařů Josefa Strachoňovského a Ladislava Šalouna.

 

Po vzniku samostatné Československé republiky sílily hlasy, aby se alespoň důstojně opravilo místo posledního odpočinku učitele národů, když ztroskotaly pokusy o převezení ostatků do rodné vlasti. V dubnu 1927 byl do Naardenu vyslán přední československý antropolog a osteolog prof. dr. Jindřich Matiegka. Holandská a československá strana se dohodly na průzkumu valonského kostela a zvláště hrobu číslo 8. Matiegka spolu s přednostou památkového ústavu v Brně ing. Stanislavem Sochorem provedli v roce 1929 v součinnosti s holandskými partnery a znalci příslušný výzkum. Ostatky, u nichž byla vyslovena pravděpodobnost, že se jedná o Komenského (všechny hroby v kostelíku nebylo dovoleno zkoumat), byly pietně složeny do dubové skříňky a uloženy do hrobu.

 

Otázku hrobu Komenského bylo nutno řešit i po stránce politicko-právní. A tak proběhla několikaměsíční jednání mezi Nizozemským královstvím a Československou republikou, jež vyústila v podpis mezinárodní smlouvy dne 28.3. 1933, podle které Československo převezme do nájmu valonský kostel za symbolické nájemné jednoho holandského guldenu a zavazuje se kostel náležitě opravit, adaptovat a udržovat v důstojném stavu.

 

Již od roku 1931 se začaly připravovat opravy kostela pod vedením Ladislava Machoně a Stanislava Sochora. Byla odstraněna omítka z původně neomítnutých pálených cihel, zazděná okna byla vybourána a uvedena do původního stavu. Z prvního okna byl zhotoven vchod s mramorovým obložením a nad portálem byla umístěna pamětní deska. Po úpravě vnitřních prostorů a úpravě kasárenského dvora mohlo být mauzoleum 28. března 1935 otevřeno veřejnosti. V letech 1935 – 1937 proběhla závěrečná umělecká výzdoba mauzolea. Dle projektu Ladislava Machoně se na ní podíleli profesoři pražské Umělecko-průmyslové školy i řada dalších československých umělců: malíř Jaroslav Benda (skleněné clony paraventu s nápisy a letopočty), Jaroslav Horejc (kovový svícen, osm plastik na mříži s výjevy ze života Komenského), Karel Štipl (ornamentální dřevěná mříž z lipových motivů a československým státním znakem) a řada dalších umělců a řemeslníků. Veřejnosti bylo mauzoleum slavnostně předáno 8. května 1937.

 

Následující pohnutý vývoj v Komenského vlasti se odrazil i na Památníku Komenského v Naardenu. Nizozemská vláda po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava z obav, aby smlouva nepřešla na nástupnický fašistický Slovenský stát, smluvní ujednání raději zrušila. Další komplikací byla změna režimu v roce 1948, která vztahy značně ochromila. Přesto Památník zůstal přístupný a ve městě byla umístěna i umělecky cenná socha Komenského od Vincence Makovského. Pád totalitního režimu v roce 1989 umožnil prohloubení kontaktů a vzájemné spolupráce. Do budovy přilehlé k Památníku se přestěhovalo Komenského muzeum (Comenius Museum Naarden), provozované jeho nizozemskými příznivci.

 

Comeniusmuseum

Kloosterstraat 33 1411

RS Naarden

(na mapě)

 


href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999